Bauhof Soltau
Bornkamp 2-4
29614 Soltau
05191-976257